П О Л И Т И К А

за защита на личните данни на Шутинг съпорт ЕООД
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Шутинг съпорт ЕООД е с основна дейност провеждане на курсове за обучение за разширяване на знания и изграждане на умения за усъвършенстване на реакции, тактически действия,  оцеляване, самоотбрана и др.

При извършване на своята дейност Шутинг съпорт ЕООД (Дружеството) в качеството на администратор на лични данни обработва лични данни на своите клиенти. Дружеството се стреми да осигури подходящо ниво на сигурност на личните данни, като ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства в съответствие с изкисванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „GDPR”).

Настоящото Политика за защита на личните данни предоставя информация за това как Шутинг съпорт ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни в хода на своята дейност – какви видове лични данни събираме, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Предоставяйки Вашите лични данни на Шутинг съпорт ЕООД независимо дали на хартия или по електронен път, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни. Моля, да ги прочетете внимателно и в случай че имате въпроси  да ги отправите на адреса и телефона посочени по-долу, а в случай че не сте съгласни с някои от описаните условия, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Шутинг съпорт ЕООД за които е задължително да предоставите личните си данни.

 

1. Информация за администратора на лични данни

Наименование: Шутинг съпорт ЕООД („Администратор”)

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Тодорини кукли” №47,

Данни за контакт: d.tsvetanov@shooting-support.com; тел.: +359 899 11 55 59

 

2. Данни, които събираме

Шутинг съпорт ЕООД събира следните групи  лични данни:

1) идентификационни данни (трите  имена,  рождена дата);

2) данни за контакт (адрес, тел., e-mail);

Данни, събирани чрез автоматични средства:  Уебсайтът на Шутинг съпорт ЕООД събира серия от общи данни и информация, когато обект на данни или автоматизирана система извикат уебсайта. Шутинг съпорт ЕООД анализира анонимно събраните данни и информация статистически, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

Личните  данни  се  събират,  обработват  и  съхраняват на  хартиен и/или  електронен носител от определените длъжности  по реда на закона.

 

3. Цели и начин на използване на информацията, която събираме

Шутинг съпорт ЕООД обработва личните данни само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с организиране на обучителни курсове.

 

4. Какви са нашите задължения като администратор на лични данни?

 • да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;
 • да уведомяваме органите за нарушения на сигурността на личните данни;
 • да документираме обработването личните данни;

 

5. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.​​​​​​​

Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване, ако те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

 

6. На кого предоставяме личните данни ?

Не разкриваме личните данни, които събираме за Вас, освен както е описано в настоящата Политика.

Може да споделим Вашите лични данни с наши подизпълнители за целите на изпълнението на задълженията ни. Освен това може да разкриваме данни за Вас:

 • ако сме задължени по силата на закон или съдебна процедура,
 • на правоприлагащи органи и държавни служители въз основа на законово искане за разкриване

 

7. Какви права имат лицата субект на лични данни?

 • Информираност (във връзка с обработването на личнитев ви данни от администратора);
 • Достъп до, коригиране или изтриване на личните ви данни;
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на лични данни;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

 

8. Ред за упражняване на правата

Редът за упражняване на правото на достъп или коригиране е чрез подаване на писмено искане до управителя на Шутинг съпорт ЕООД Администраторът предоставя на потребителя информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Шутинг съпорт ЕООД се задължава да информира субекта на данните за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето или за причините да не се предприемат действия и за възможността за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, лично или на хартиен носител на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или като електронен документ подписан с електронен подпис на www.cpdp.bg.

Когато субектът на лични данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът не е поискал друго.

 

9. Промени в Политиката за поверителност

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна от Шутинг съпорт ЕООД като администратор на данни. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване.

Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели я използваме и при какви обстоятелства ще я споделяме с други страни.