ОБЩИ УСЛОВИЯ
За ползване на платформата www. shooting-support.com от потребители

 

Платформата www.shooting-support.com е собственост на „Шутинг съпорт“ ЕООД, вписан в търговския регистър с ЕИК 205255732, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Тодорини кукли” №47, представлявано от Делян Цветанов. Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и Шутинг съпорт ЕООД

 

I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от Шутинг съпорт ЕООД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

 • условията за ползване на уебсайта www.shooting-support.com (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него стоки/услуги;
 • условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;
 • правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки/услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки/услуги.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор между Доставчика и съответния Ползвател и за предоставянето на поръчаните услуги.

(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки на Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.

(4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия ” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

(5) С приемането на общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с условията на предоставената услуга и ги приема. С приемането на общите условия, Ползвателят декларира също, че приема на собствена отговорност възможните резултати от обучението, курса, семинара.

(6) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

(7) Публикуването на услуги на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за услуга по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

(8) Маркирането на полето (чекбокса)“ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател на Сайта създава необорима презумпция, че:

(а) Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите.

(б) Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

(в) Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

(8) Общите условия не уреждат отношенията между Ползвателя и Партньорите (в случай, че Партньорите се явяват трето лице), от които Ползвател – потребител е закупил услуга през Сайта.
(9) Настоящите Общи условия не изключват уреждането на отделни аспекти от ползването на платформата, като закупуване на Ваучери или услуги, свързани с преживявания, чрез указания, правила, съобщения и друго съдържание, което се представя (визуализира) пред ползвателите на сайта, съгласно изискванията на приложимото законодателство, преди отправяне на предложение (оферта) към Доставчика.

(10) Определения
За целите на Общи условия следните понятия ще имат значението, определено за всяко от тях, както следва:
Ваучер подарък – по смисъла на т. 89 от §1 от ДР на ЗДДС „ваучер за конкретна цел“
Договор от разстояние – договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
Общи условия – настоящия документ за ползване на платформата www.shooting-support.com от интернет потребители.
Ползвател – всяко лице, което използва Сайта, като разглежда изложената в него информация за стоки/услуги
Ползвател-потребител – В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)
Партньори – фирми (физически лица) които предлагат собствени продукти и услуги на Сайта
Резервация – договор от разстояние сключен между Ползвател – потребител и Партньор през сайта

 

II. ДАННИ:

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. За Доставчика
  Наименование на Доставчика: ШУТИНГ СЪПОРТ ЕООД: Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Тодорини кукли” №47

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. “Тодорини кукли” №47

Данни за кореспонденция България, гр. София, ул. “Тодорини кукли” №47,

тел. +359 899 11 55 59

 

 1. За Надзорните органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-555

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Комисия за защита на конкуренцията

България, София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът e достъпен на Интернет на адрес www.shooting-support.com чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за получаване на предлаганите на Сайта стоки/услуги, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките/услугите, техните характеристики, цени и условия за предоставяне;
 3. Да сключват договори за доставка на стоки/услуги, предлагани от Сайта;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.

При заплащане от страна на Потребителя на цената на поръчана от Сайта стока/услуга с един от следните способи:

 • Visa Card,  Mastercard чрез системата PayPal
 • Банков превод.

Потребителят е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата, които са достъпни на адрес: www. shooting-support.com

Приемането на Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия”, с което Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема.

 1. Да получават информация за нови услуги, предлагани от Сайта;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;
 3. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоки/услуги предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www. shooting-support.com. След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл. 9, ал. 8 и чл. 10, ал. 1 от настоящите Общи условия, Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави стоки/услуги, определени от него чрез интерфейса.

(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки/услуги съгласно условията, определени на Сайта, настоящите общи условия и общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата.

(5) Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия.

(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.

(7) В случай че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

(8) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката. Същите се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.
(9) Разходите по доставката на поръчаните стоки/услуги са, както следва:
1. за поръчки с доставка в цялата страна: според тарифния план на куриерската фирма
2. Това условие не важи за стоки/услугите, които имат изрично отбелязана цена за доставка.

(10) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.

(11) Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума при положение, че услугата е извършена и му е предоставена, а именно след приключване на съответното събитие, семинар, курс, обучение – предмет на договора.

(12) Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума за дигитални продукти, до които му е предоставен достъп.

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

Чл. 7. (1) Характеристика на Ваучер. Ваучерът издаван от Шутинг съпорт ЕООД е документ с уникален код/номер, който удостоверява, че е извършено авансово плащане на стока и/или услуга, за която документът е издаден. Той не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност извън платформата, и дава на Ползвател-потребител, следните права:
Да предоставя Ваучера за заплащането на посочената върху него услуга или за друга услуга, предлагана от платформата, доплащайки за нея в случай, че това е необходимо, в рамките на срока на валидност на Ваучера;
Ползвателят-потребител на Ваучер може да го използва лично или да го подари на друго физическо лице;
(2) Продажбата на Ваучер не представлява нито продажба на услугаta, посочена върху него, нито договор за ползването на такава услуга.
(3) Върху издаваните от Шутинг съпорт ЕООД Ваучери се посочва обучението/събитието. Ползвателят-потребител на Ваучера не е длъжен да използва Ваучера за посоченото обучение, а може да го предостави/заплати за всяка друга услуга, предлагана през платформата при което е възможно да възникне допълнително задължение за новата избрана услуга.
(4) Издаваните от Шутинг съпорт ЕООД Ваучери могат да бъдат използвани единствено чрез платформата. Ваучер не може да бъде предоставен директно на партньор на услуги.
(5) Валидност на Ваучерите
Всеки Ваучер има срок на валидност, който се посочва в момента на закупуване и трябва да бъде използван в този срок. В срока на валидност Ползвателят-потребител трябва да направи резервация съгласно чл. 6, ал.7 за избраната от него услуга при което сключва договор от разстояние с Партньора. В срока на валидност Скай България ЕООД не гарантира, че услугата ще бъде налична. В такива случаи ваучера може да бъде използван за покупка на всяка друга услуга, предлагана през Сайта, като това може да бъде предпоставка за възникване на допълнително задължение от страна на Ползвателя-потребител.
С изтичането на срока на валидност на Ваучера, същият не може да бъде използван, а Шутинг съпорт ЕООД не дължи връщане на платената за Ваучера стойност. За някои Ваучери Шутинг съпорт ЕООД може да предложи срещу допълнително заплащане удължаване на срока на валидност.
След предоставяне на Ваучер за покупка на услуга през платформата, всеки Ваучер става невалиден и не може да бъде използван повторно, в изключение на случаите в които е договорена специална услуга.
(6) Управление на закупена услуга – резервация срещу предоставен ваучер
1. Ползвателя-потребител на услугата по Договор от разстояние е винаги Ползвателя на Ваучер, закупил услугата. Когато закупената услуга е за повече от едно лице, едно от тези лица задължително трябва да бъде Ползвател на Ваучер, закупил услугата.
2. Първоначалната резервация за дата и час за ползване на услуга се прави в момента на закупуване на услугата. Ползвателят-потребител получава потвърждение за направената резервация заедно с потвърждението за сключен Договор от разстояние.
3. При различните услуги е възможно Доставчикът/Партньорът да разреши извършването на промени в първоначално направената резервация, напр. промяна на дата и/или часа. Промените могат да доведат до: допълнителни такси или промяна на крайния срок.
4. При отмяна на резервация от Доставчикът/Партньорът Ползвателя-потребител, може да направи следваща резервация с нова дата и час.
5. Всички резервации на услуга се извършват през Платформата и се управляват през потребителският профил. Когато промяна на резервация се извършва по желание или със съгласието на Ползвателя-потребител, за извършена ще се счита всяка промяна, за която е визуализирано потвърждение чрез интерфейса на Платформата в момента на приемането на промяната от Клиента. Когато промяна се извършва едностранно от Доставчик/Партньор, както и при окончателен отказ на услугата, промяната на резервацията, съответно отказът на услугата, ще се считат за извършени от момента на уведомяване на Клиента за това по предвидения в тези Общи условия ред.
6. При изпълнение на услугата Ползвателя-потребител е длъжен да предостави ваучера на Доставчика/Партньора и да подпише декларация за информирано съгласие с която заявява използването на услугата закупена с ваучер.
7. Доставчикът/Партньорът има право да откаже изпълнение на услугата, ако Ползвателя-потребител не отговаря на изискванията, при неточно подадена информация, необходима за техническото обезпечаване на услугата или при обстоятелства застрашаващи живота или здравето на Ползвателя-потребител по преценка на Доставчика/Партньора.
8. Доставчикът/Партньорът може да откаже предоставянето на услугата на лице, което не е Клиент по Договора от разстояние или не е включено в списъка на придружителите на Клиента (при колективни услуги).
9. В случаите по чл. 6 (6) т. 7 и 8 съответната услуга се счита за предоставена и Клиентът не може да има претенции за възстановяване на каквато и да е част от стойността за отказаната услуга.
(7) Съхранение на Ваучери
Ползвателя-потребител на Ваучер е длъжен да го съхранява грижливо, пази от повреждане, унищожаване и от достъп на трети лица. Шутинг съпорт ЕООД не носи отговорност в случаите когато уникалния код/номер не е бил опазен и трето лице се е възползвало от него.
Ползвателят – потребител предава ваучера на Партньора при изпълнение на услугата.
Шутинг съпорт ЕООД не извършва подмяна на загубен или унищожен Ваучер.

 

IV. ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Чл.8 (1) Достъп до www.shooting-support има всеки потребител на интернет пространството.
(2) Интернет магазина не изисква създаване на потребителски профил за закупуване на стока и/или услуга. Когато услугата се купува с ваучер, създаването на потребителски профил е задължително.
(3) Създаването и поддържането на потребителски профил е безплатно.
(4) При създаването на потребителски профил Ползвателят следва да предостави пълна и точна информация в маркираните като задължителни за попълване полета. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните посочени при регистрацията си.
(5) Потребителският профил винаги принадлежи на физическото лице което може да посочи юридическо лице като Купувач на Ваучера.
(6) С попълване на данните си и натискане на бутона “Запознах се с Политика за поверителност и Общите условия”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(7) Доставчикът потвърждава създаването на Потребителски профил, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Партньора възникват договорни отношения.

(8) Всеки регистриран Ползвател-потребител следва грижливо да пази данните за достъп (потребителско име и парола), да не ги споделя и да не ги прави лесно достъпни за трети лица.

Чл.9 (1) Изтриване на потребителски профил. Всеки Ползвател-потребител може да изтрие потребителския си профил, ако Профилът не е свързан с Ваучери, които са валидни или със сключен Договор от разстояние, който не е изпълнен.
(2) Шутинг съпорт може да изтрие потребителски профил, ако не е бил използван за закупуване на стока/услуга/ваучер и не е бил ползван в продължение на 24 месеца.
(3) При изтриването на потребителски профил Шутинг съпорт изтрива или анонимизира всички лични данни на титуляра на профила, включително историята на покупките, персонализирана информация, с изключение на необходимата за целите на счетоводното отчитане, данъчното облагане или с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(4) Титуляр, чиито потребителски профил е бил изтрит (от самия него или от Шутинг съпорт), може да създаде нов профил в Интернет магазина. В този случай е възможно Шутинг съпорт я да прилага ограничения относно използвания от потребителя псевдоним, имейл адрес за кореспонденция и др.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 10. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори относно предлаганите от Доставчика услуги в Сайта.

(2) Ползвателите сключват договора с Доставчика по следната процедура:

 1. Със или без извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни.
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с адрес на електронна поща и телефонен номер;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на Сайта и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка.
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката
 5. Избор на способ за плащане на цената.
 6. Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика/Партньора.
 7. Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и съдържанието на поръчката. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и предоставянето на съответната услуга в следните случаи:

7.1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки/услуги не са налични към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;

7.2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за услуги от същия или подобен вид с повече от 10 (десет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки/услуги или за промоционални условия за продажба.

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако е наличен начин за доставка. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.

(2) Сключените договори се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя при наличен такъв.

(3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоки/услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със услуги за покупка.

(4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки/услуги.

(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки/услуги се упражняват отделно за всеки договор. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги.В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока/услуга не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги, доставени на потребителя.

Чл. 12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и услугата, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 13. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоки/услугите (авансово) или при тяхната доставка.
(2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика. Авансовото плащане може да бъде извършено и чрез банкова карта на Ползвателя.
(3) В случай че Ползвателят е избрал да заплати стоки/услугите при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9, т. 1 или т. 2 от настоящите Общи условия.
(4) Поръчаната стока може да бъде получена само от:
– купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.
(5) В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
(6) В случай че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
(7) При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.
(8) Доставчикът не издава и не изпраща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на стоки/услуги и/или услуги, предлагани от Партньори, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”).

 

Чл. 15. (1) Основните характеристики на услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка от тях на Сайта.

(2) Цената на стоките/услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка от тях в Сайта.

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоки/услугите, е както следва: за поръчки с доставка в цялата страна – според тарифния план на куриерската фирма.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

 

Чл. 16. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.

(2) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на услугите преди или в момента на доставката им.

 

Чл. 17. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора – при договор за услуги, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дневен срок преди датата на извършване на услугата. Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена;
 2. приемане на стоки от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за доставка на дигитални продукти;

(3) Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1. Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(4) В случай че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

 1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоки/услугите, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоки/услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
 2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 4, докато не получи стоки/услугите или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоки/услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 3. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
 4. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на услугите.

 

Чл. 18. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл.19. Потребители на някои от услугите могат да бъдат непълнолетни и малолетни лица, които при изпълнение на услугата задължително са с придружител. Изисква се писменото съгласие от родителя или настойника на малолетно или непълнолетно лице.

(2) Специфични услуги, предлагани през Сайта, изискват Ползвател – потребител да отговаря на параметри (напр. възраст, минимално или максимално тегло, ръст и др.) с оглед гарантиране безопасността при изпълнението на услугата.

(3) В случай ,че са предоставени неверни данни от Потребител- ползвател, Доставчикът/Партньорът има право да откаже сключване на Договор от разстояние за изпълнение на услугата.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя.

(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.

(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

 

Чл. 21. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
 3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.shooting-support.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 

Чл. 25. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

 1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор,

2.нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,

 1. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и
 2. невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

 

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 31. За нуждите на настоящите Общи условия, предоставените от Доставчика услуги са семинари, онлайн курсове, обучения, консултации, уебинари, организиране на събития.

 

Чл. 32. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 35. Настоящите общи условия са последно изменени на …………………. г.

 

Приложение № 1

Стандартни указания за упражняване на правото на отказ към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

 

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата, съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви “а”, “б”, “в”, “г” или “д” от Указанията за попълване).

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително.

За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви “а”, “б” или “в” от Указанията за попълване).

При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

 

Указания за попълване:

 1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: “датата, на която е сключен договорът.”;

б) при договор за продажба: “датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.”;

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: “датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.”;

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: “датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.”;

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: “датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока.”

 1. Попълнете Вашето име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.
 2. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

“Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.”

 1. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

“Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.”

 1. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(а) добавете или:

– “Ние ще приберем стоките”, или

– “Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.”;

(б) добавете:

– “Ние поемаме разходите по връщане на стоките.”;

– “Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.”;

– ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: “Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).”, или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: “Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).”, или

– ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: “Ще приберем стоките за наша сметка.”, и

(в) добавете: “Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.”

 1. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

“Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

 

Общи условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата на Шутинг съпорт ЕООД

Настоящите Общи условия регламентират условията за предоставяне на услугата Директно плащане през Интернет страницата www.shooting-support.com на Шутинг съпорт ЕООД.

 

Услугата е достъпна за всички Потребители, като им дава възможност за извършване на онлайн плащания на следните услуги: курсове и обучения

 

Чрез услугата Директно плащане на Интернет страницата, Шутинг съпорт ЕООД предоставя на своите Потребители възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми и такси, посредством банкови карти с логото на VISA INTERNATIONAL, MasterCard INTERNATIONAL, Maestro през системата на Paypal.

Директните плащания с карти се извършват през системата на Paypal.

 

В случай че Потребителят е регистриран от банката – издател на картата като картодържател в схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, Потребителят следва да въведе допълнителна парола за автентикация. Потребителят предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови разплащания на страницата на системата Paypal и Шутинг съпорт ЕООД няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя, Paypal и банката. Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата. Всички картодържатели на банкови карти, извършващи Директно плащане през Интернет страницата www.shooting-support.com, са обект на проверка и оторизиране от банката – издател на картата. Ако банката – издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно.

 

Шутинг съпорт ЕООД не носи отговорност за грешки при Директно плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни. Банката – издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата. За всяко успешно приключено Директно плащане Потребителят получава съобщение с детайли за плащането на имейл адреса, записан в профила на Потребителя в системата на www.shooting-support.com. Детайли за всички извършени Директни плащания се запазват в системата на Оператора и могат да бъдат предоставени на Потребителя или трети лица при поискване.

 

В случай на оспорване на Директно плащане потребителят – картодържател следва да се обърне към банката – издател на банковата карта, като Шутинг съпорт ЕООД се ангажира да съдейства за разрешаване на случая на оспорено плащане. При установяване, че оспорването е основателно, сумата на основателно оспореното плащане се възстановява от банката, обслужваща извършването на онлайн плащания в Интернет, по картовата сметка на Потребителя или при възможност, се отменя извършеното плащане.

Шутинг съпорт ЕООД си запазва правото да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет страницата www.shooting-support.com Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните способи:

 • PayPal
 • Visa Card, Master Card чрез PayPal
 • Банков превод

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на Шутинг съпорт ЕООД цялата дължима такса за съответната услуга чрез сайта www.shooting-support.com. Шутинг съпорт ЕООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация предоставена на сайта включително, цени на услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Шутинг съпорт ЕООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, такси, срокове и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Шутинг съпорт ЕООД преди извършването услуги. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на Шутинг съпорт ЕООД, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на услугата същата ще бъде считана за невалидна. Шутинг съпорт ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен имейл адрес. Задължение на ползвателя е да спазва конфиденциалността на предоставените му от Шутинг съпорт ЕООД временни или входящи кодове.